Απολίνωση  και σαφηνεκτομή, φλεβεκτομές

(Για τα κείμενα και τις εικόνες έγινε χρήση βιβλίων, δημοσιεύσεις, κατευθυντήριες γραμμές για παράδειγμα awmf.org και εισφορές συνάδελφων)

Μια από τις παλαιότερες και πιο δοκιμασμένη μέθοδος θεραπείας της φλεβικής ανεπάρκειας είναι η χειρουργική επέμβαση. Η απολίνωση (περίδεση και διατομή) /σαφηνεκτομή/ είναι μια χειρουργική διαδικασία στην οποία η μείζον σαφηνής φλέβα ή ελάσσων σαφηνής αποκόπτεται από τη βαθιά φλέβα (π.χ. μηριαία φλέβα).

Στην απολίνωση (περίδεση και διατομή) στη βουβωνική χώρα, η μεγαλύτερη επιφανειακή φλέβα του ποδιού (σαφηνής φλέβα) αποκόπτεται από τη μηριαία φλέβα. Επίσης, εκεί οδηγούνται  περαιτέρο φλέβες και σχηματίζουν το λεγόμενο φλεβικό αστέρι. Εκεί συνδέονται οι φλέβες σε συνδυασμό, ο οποίος μπορεί να είναι μεγάλης σημασίας για την εμφάνιση των υποτροπών. Εάν ή δεν γίνει ριζικά η απολίνωση στην περίπτωση της ανεπάρκειας της βαλβίδας, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος υποτροπής.

Η απολίνωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

• τομή του δέρματος πάνω από το ψηλαφητό παλμό της μηριαίας αρτηρίας

• Παρουσίαση της μεγάλης σαφηνούς φλέβας, απολίνωση και περίδεση από τη μηριαία φλέβα

• περίδεση όλων των εξερχόμενων από αυτό το τμήμα, φλέβες.

Ιδιαίτερα στο φλεβικό αστέρι γίνεται περίδεση στις

  • επιφανειακή λαγόνιο φλέβα (πλαγίως)
  • επιφανειακή φλέβα στο επιγάστριο (κρανιακά)
  • σαφηνική φλέβα accessoria (περιφερικά)
  • εξωτερική φλέβα αιδοίου (προς τα έσω)
  • •απολίνωση του μεγάλου σαφηνούς φλέβας από τη μηριαία φλέβα
  • •κλείσιμο του δέρματος

 Για τις υπόλοιπες φλέβες μπορεί να πραγματοποιηθούν φλεβεκτομές:

Γίνονται τομές λιγότερο από ένα χιλιοστό, μέσα από τις οπές γίνεται εκτομή των φλεβών. Οι βλάβες είναι τόσο μικρές, ώστε κάποια ραφή δεν είναι απαραίτητη. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο, και οι ουλές που προκύπτουν σε λίγους μήνες μετά την επέμβαση φαίνονται ελάχιστα. Κινητοποίηση και σωματική άσκηση, συνιστάται μετά από χειρουργική επέμβαση.

 Στη συνέχεια προτείνουμε ελαστικές κάλτσες συμπίεσης για 3-6 εβδομάδες και προσοχή στην έκθεση στον ήλιο.