(Για τα κείμενα και τις εικόνες έγινε χρήση βιβλίων, δημοσιεύσεις, κατευθυντήριες γραμμές για παράδειγμα awmf.org και εισφορές συνάδελφων)

Αφροδισιολογία

Αυτό αναφέρεται σε ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν μέσω της σεξουαλικής επαφής. Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αμέσως, διότι μπορεί να προκληθούν σοβαρές επιπλοκές. Μεταξύ άλλων, θα βρείτε συχνά μετά από κλινικές εικόνες:

Η σύφιλη, HIV, γονόρροια, χλαμύδια, καντιντίαση, έρπης των γεννητικών οργάνων, τα οξυτενή κονδυλώματα (βλ. HPV λοίμωξη).